קליטה לחברות

חברות היא הדרך הקליטה המועדפת על מלכיה, בכתבה ניתן למצוא הסבר על “החברות” בקיבוץ

מטרת תהליך הקליטה המוצע הנה חיזוק, התחדשות והתרחבות הקיבוץ על ידי קליטה לחברות של 5-10 משפחות בשנה ובסה”כ כ- 30 משפחות, תוך שמירה על זכויות החברים הוותיקים.

הכללים מבוססים על מצבו המשפטי של הקיבוץ, שבו סווג כקיבוץ מתחדש ונקבעו בו ימים קובעים לשיוך דירות ונכסים לחבריו.
בשלב א’ של תהליך הקליטה לחברות יינתנו עדיפות, הקלות והנחות לבנים של חברי קיבוץ ולתושבים הוותיקים ובפרט לאלו שיקדימו להצטרף לתהליך.

כתנאי לחברותם, יידרשו החברים החדשים לחתום על כתבי התחייבות, הסכמים ומסמכים אחרים, אשר נוסחו בשים לב לעקרונות הקבועים בתכנית זו ובמטרה לממשם ולהגשימם .

תנאי ראשוני לקבלת חבר חדש לחברות בקיבוץ הוא קיומו של מגרש פנוי למגורים (מגרש ריק או מבונה) בקיבוץ שעליו בנוי או ייבנה בית המגורים של החבר החדש.

ועדת הקליטה תציע מגרשים בהתאם לשיקולים תכנוניים, ללוחות הזמנים ולסדרי עדיפויות שיקבעו ע”י מוסדות הקיבוץ.
תהליך הקבלה לחברות של חבר חדש
המבקשים ימלאו שאלון, תצהיר, טופס הרשמה ומסמכים נוספים בנוסח המצ”ב כנספח להחלטה זו ויגישו אותם במועדים שייקבעו וכן יפקידו בנאמנות דמי רצינות בסך 5,000 ₪.

כמו כן תתקיים בדיקה חיצונית (מכון מיון פסיכולוגי) בדבר התאמת המבקשים לחיי הקהילה בקיבוץ.

לא תידרש תקופת “מועמדות” טרם קבלה לחברות.

ההחלטה על הקבלה לחברות תהיה בידי אספת החברים בהתאם לקבוע בתקנון.
מבקש שהינו נשוי, או חי חיים משותפים, יהיו שני בני הזוג חייבים להתקבל לחברות יחדיו . אי קבלת אחד מבני זוג לחברות, משמעה אי קבלת המשפחה כולה לחברות.
כתנאי לקבלתם לחברות יחתמו המבקשים על מסמכי ההתקשרות עם הקיבוץ וידרשו להצטרף לאגודה הקהילתית.

זכויות וחובות החברים החדשים – בחברות מלאה

החבר החדש יהיה כפוף לתקנון הקיבוץ ולהחלטותיו, לצורך הבהרה מוזכרות הסוגיות הבאות:
הכנסות החבר החדש מעבודה וחלף עבודה ירשמו וידווחו למס הכנסה במסגרת הדוח הכללי של הקיבוץ כפי שנוהגים כלל חברי הקיבוץ.
ישלם מס פרוגרסיבי (מס המשמש למימון רשת הביטחון), ויהיה זכאי ל’רשת בטחון’, ‘ערבות הדדית’ ו’פנסיה’.
החבר יישא במס קהילה ובמסי האגודה הקהילתית בגין השירותים משותפים שבאחריות הקהילה
חבר החדש ישתתף ויהיה זכאי ליהנות מסיוע הקרן לעזרה הדדית (קטסטרופה) בהתאם לנוהלי הקרן.
החבר החדש יפריש מתוך הכנסתו לפנסיה ולפיצויי פיטורין בגובה מינימלי (גם בתקופות בהן לא יעבוד) עליו יוחלט כלפי כלל החברים.
החבר החדש יהיה שותף לביטוחים סוציאליים (סיעודי, משלים ואבדן כושר עבודה) כנהוג עם חברי הקיבוץ הוותיקים.
החבר החדש יהיה זכאי לצבירת ותק בהתאם להחלטת הקיבוץ לחידוש ספירת ותק לחברים ותיקים שטרם הגיעו לגיל פרישה.
החבר יהיה זכאי להשתתף בנכסי הקיבוץ היצרניים ו/או בהכנסות הקיבוץ ו/או ברווחיו ויהיו לו זכויות בהליכי שיוך הנכסים היצרניים ו/או פרות הנכסים, בהתאם להחלטת הקיבוץ, וזאת לאחר שהקיבוץ מילא את כל מחויבותו לחברים הוותיקים.

 

החבר החדש ישתתף במכלול ההצבעות בנושאים השונים, כולל אלה הקשורות בהתנהלות העסקית של הקיבוץ, בנכסי הקיבוץ, בשיוך הנכסים, ברשת הביטחון ובפנסיה.

קריטריונים לקליטה

ועדת קליטה תבחן את תנאי הכשירות ועל בסיסם, כמו גם על בסיס המלצת מכון אבחון, תמליץ לאסיפת הקיבוץ האם לקבל לחברות את המבקשים. יוכל להתקבל לחברות אדם שנתמלאו בו כל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
1. הוא בן 21 שנה ויותר
2. שירת בשירות חובה- לאומי ו/או צבאי.
3. אזרח מדינת ישראל ו /או תושב קבע.
4. אינו חבר באגודה חקלאית אחרת אשר מטרותיה דומות למטרות הקיבוץ.
5. בעל יכולת, רצון ונכונות לתרום לקהילה ולקיים את אורחות החיים היהודיים, החילוניים, הדמוקרטיים, הכפריים, החקלאיים, התיירותיים והקהילתיים.
6. בעל יכולת התפרנסות ויכולת לבנות ו/או לקנות בית מגורים בקיבוץ;
7. לא יוכל להתקבל כחבר מי שהורשע בעבירה בעלת יסוד של אלימות וכן בעבירה מסוג פשע או עבירה שיש עמה קלון;

אדם המקיים חיי משפחה כתא משפחתי עם בן/בת זוגו, לא יוכל להתקבל כחבר, אלא אם גם בן/בת זוגו התקבלו לחברות בקיבוץ;

הדברים האמורים בכתבה זו הם תמצית בלבד,
מידע נוסף ניתן לקבל משרון ליפשיץ – 054-5900788
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן